Czwartek, 23 maja 202423/05/2024

Fatalna jakość powietrza w kilku rejonach kraju

Komunikaty z poszczególnych stacji pomiarowych

Ze względu na jakość powietrza w Poznaniu, w Borówcu i w Kaliszu, określoną według Polskiego Indeksu Jakości Powietrza jako dostateczną w odniesieniu do pyłu PM10 oraz złą w odniesieniu do pyłu PM2,5, osoby narażone na ryzyko (osoby z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży), które mogą odczuwać skutki zdrowotne powinny unikać wyjść na zewnątrz; pozostała populacja powinna je ograniczyć. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (np.: bieganie, jazda na rowerze).

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 17.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w: Dusznikach-Zdroju (powiat kłodzki), Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki), Oławie i Wrocławiu.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 18.02.2019 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 
1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, 
2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej. 
3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia do końca dnia 18.02.2019 r.

W związku z wystąpieniem poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) służby informują, że doszło do przekroczenia wartości 60 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM2,5 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM2,5 w godzinach 6-22 na co najmniej dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza (Radom – Tochtermanna; Warszawa – Al. Niepodległości) o godz. 8. Prognoza jakości powietrza wskazuje na przekroczenie wartości 80 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna”*” w roku 2019. „*”50 mikrogramów/m3, – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

1 – pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
– Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),
– Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);

2 – pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),
Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.

(fot. pixabay.com)
Komentarze wyłączone